Blog

Claus per reclamar l'impost de plusvàlua
14/06/17

Durant el procés de venda d’un immoble són molts els aspectes que hem de tenir en compte més enllà de la mateixa transacció, com assegurar-nos de posar al corrent totes les nostres obligacions amb la Hisenda Pública. Entre aquestes obligacions s’inclou el pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com impost de plusvàlua.

Es tracta d’un tribut municipal que s’aplica amb motiu de la venda o donació d’un immoble i que suposa una recaptació de més de 2.000 milions d’euros anuals pels ajuntaments.

Des del Departament d’Assessoria Jurídica de Forcadell ens ofereixen les claus sobre aquest impost i sobre qui i com pot reclamar-ne la devolució.

 

Qui el paga

Depèn del cas. En una operació de compra-venda, serà el venedor qui haurà de fer-se càrrec del pagament de l’impost de plusvàlua. Si parlem d’una donació o una herència, aquesta obligació tributària corre a càrrec del beneficiari, és a dir, del nou propietari.

 

Com es calcula

La quota de l’impost de plusvàlua es calcula automàticament en el moment de la venda o adquisició en virtut de donació o herència de l’immoble. El càlcul es realitza en base al valor del sòl, marcat per un altre impost que tot propietari coneix: l’impost sobre béns immobles (IBI). La plusvàlua grava en funció dels anys transcorreguts des de la compra de l’immoble per part del venedor o donant, no pel preu de compra-venda. El resultat és que, actualment, l’impost de plusvàlua sempre ens obligarà a pagar, amb independència de que haguem guanyat o perdut diners en l’operació.

 

La sentència del Tribunal Constitucional

Amb l’explosió de la bombolla immobiliària i l’arribada de la crisi es van estendre els casos de propietaris que es van veure obligats a vendre les seves propietats renunciant a obtenir beneficis i fins i tot assumint pèrdues. Molts d’aquests venedors van haver de fer front, a més, al pagament de plusvàlues per operacions en les que van perdre diners.

Després de multitud de resolucions judicials anul·lant el pagament de plusvàlues en situacions de pèrdues, el Tribunal Constitucional ha dictat sentència declarant inconstitucional l’impost de plusvàlua per vulnerar el principi constitucional de “capacitat econòmica”. Aquest fet obligarà a canviar la legislació vigent i dóna l’opció a milers de venedors de poder reclamar les quotes que es van veure obligats a pagar tot i haver perduts diners amb la venda d’un immoble.

 

Qui pot reclamar

Tenen dret a reclamar el pagament de l’impost de plusvàlua aquelles persones que, en un període no superior a 4 anys, hagin venut un immoble generant pèrdues. S’ha de tenir present que iniciar aquest procés de reclamació només ens serà rendible si en el seu moment vam pagar més de 2000€ a causa d’aquest impost, ja que requerirem els serveis d’un advocat, un procurador i un pèrit que acrediti el valor de l’immoble. Si no esperem recuperar almenys 2000€ és probable que no ens convingui.

Si estem en procés de vendre un habitatge amb pèrdues, mentre no canviï la normativa el pagament de la plusvàlua és obligatori, tot i que tinguem pensat reclamar després.

 

Passos a seguir

1. Un cop efectuat el pagament de l’impost de plusvàlua haurem de presentar un escrit de sol·licitud de rectificació i devolució d’ingressos indeguts davant l’ajuntament que va recaptar l’impost, fent constar la quantia. Amb aquest pas obrim la via administrativa.

2. L’Administració té l’obligació de respondre a la sol·licitud atorgant el marge de temps suficient per interposar un recurs de reposició. En cas de que l’ajuntament en qüestió disposi de Tribunal Econòmic Administratiu també podem presentar una reclamació economicoadministrativa.

3. En aquest punt esgotem la via administrativa i disposem de dos mesos per iniciar el procés judicial a través d’un recurs contenciós-administratiu presentat al Jutjat Contenciós-administratiu i, posteriorment, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

4. Si tots els passos s’han dut a terme correctament, el Tribunal Superior de Justícia s’hauria de pronunciar d’acord amb la sentència del Constitucional i l’ajuntament haurà de retornar-nos el valor del tribut cobrat indegudament, sumant-li els interessos de demora.

Categories
Totes (173)
Anys
Tots
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.

Saber més